Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden – YourPerfection – Juli 2023

Artikel 1 – definities
Jeugdlid: lid worden kan vanaf de 4-jarige leeftijd. Tot de 16-jarige leeftijd wordt het lid beschouwd als jeugdlid. Voor jeugdleden geldt dat er toestemming is vereist van een ouder of een wettelijk vertegenwoordiger middels ondertekening van een overeenkomst.

Lid/Leden: Hieronder worden in beginsel natuurlijke personen verstaan. In het geval van bedrijfslidmaatschappen worden hieronder ook rechtspersonen verstaan. Lidmaatschapsovereenkomst: de overeenkomst die door inschrijving ontstaat tussen YourPerfection en het lid.

(Toegangs)pas: de toegangspas om gebruik te kunnen maken van (kinder) groepslessen aangeboden door YourPerfection.

Vestiging: Van IJsendijkstraat 154, 1442 LC te Purmerend.

Artikel 2 – algemeen
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten van YourPerfection en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen YourPerfection en het lid. Middels uw inschrijving verklaart u de algemene voorwaarden van YourPerfection te accepteren en hiernaar te handelen. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.yourperfection.nl en zijn tevens op te vragen bij de balie.

2.2 YourPerfection is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. YourPerfection zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door YourPerfection te zijn ontvangen.

Artikel 3 – lidmaatschap
3.1 Zodra de lidmaatschapsovereenkomst wordt getekend, is men lid van YourPerfection. Een verzoek om lid te worden kan op de volgende manier kenbaar gemaakt worden: Op vestiging door het inschrijfformulier bij de balie in te vullen.

3.2 Het lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de overeenkomst vermelde ‘Ingangsdatum overeenkomst’.

3.3 Het lid, niet zijnde een rechtspersoon, heeft bij online inschrijving het recht om binnen 14 dagen na de dag van deze inschrijving aan YourPerfection mee te delen dat hij afziet van het lidmaatschap, dit zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden. Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving en/of indien er sprake is van een bedrijfslidmaatschap. De opzegging dient te geschieden conform hetgeen bepaald is in artikel 7.2 van deze algemene voorwaarden. Indien de 14e dag in het weekend valt of op een nationale feestdag, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. Indien het lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, is YourPerfection gerechtigd om voor het aantal dagen dat het lid gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten van YourPerfection naar rato kosten in rekening te brengen (inschrijfgeld en kosten voor de dagen dat reeds gebruik kon worden gemaakt van de faciliteiten van YourPerfection).

3.4 Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van YourPerfection worden overgedragen aan een derde.

3.5 YourPerfection behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.

3.6 YourPerfection zal gerechtigd zijn om op eender welk tijdstip identificatie van een lid te vragen teneinde na te gaan of de persoon die binnenkomt inderdaad het lid betreft.

Artikel 4 – lidmaatschapsgelden
4.1 Alle lidmaatschapsvormen hebben hun eigen lidmaatschapstarief en voorwaarden, welke zijn terug te vinden op de website of bij de vestiging. Hierbij wordt volledigheidshalve opgemerkt dat voor leden in de leeftijdscategorie vanaf 16 jaar het volwassenen tarief geldt.

4.2 Lidmaatschapsgeld is verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Ook de automatische incassomachtiging gaat vanaf dat moment gelden.

4.3 Het lidmaatschapsgeld dient door het lid via automatische periodieke incasso voor de gehele contractperiode bij vooruitbetaling te worden voldaan, op basis van 1 maand, dan wel desgewenst voor de initiële contractduur (of een verlenging daarvan) bij overeenkomsten van één jaar.

4.4 Indien gekozen wordt voor een overeenkomst met volledige vooruitbetaling, dan vindt de eerste jaarbetaling bij inschrijving plaats en de volgende betalingen jaarlijks vooruit via automatische incasso. Indien de overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, is deze op ieder moment opzegbaar met een opzegtermijn van 30 dagen en het teveel betaalde lidmaatschapsgeld zal voor zover van toepassing worden geretourneerd indien de overeenkomst wordt beëindigd.

4.5 Onze incassoperiode bedraagt 1 maand. Dit betekent dat we 12 incasso’s uitvoeren per jaar.

4.6 Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de overeenkomst en het lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van YourPerfection, is het lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.

4.7 Indien een betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen geïncasseerd (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan wordt de incasso-opdracht nogmaals naar de bank van het lid gezonden. Als niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan, zal het lid de toegang tot YourPerfection en haar diensten worden ontzegd totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. Als het lid ook nadat hij in gebreke is gesteld, niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan is het lid in verzuim. Op dat moment kunnen incassokosten in rekening worden gebracht en kan de vordering uit handen worden gegeven. Ook kan de overeenkomst met directe ingang worden beëindigd. Op dat moment is het lid alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in rekening worden gebracht.

4.8 Een keer per jaar mogen de tarieven verhoogd worden met maximaal 5%. Indien daarvan gebruik wordt gemaakt, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

4.9 Indien geen gebruik wordt gemaakt van de overeenkomst, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.

Artikel 5 – lidmaatschapsvormen
5.1 YourPerfection heeft verschillende lidmaatschapsvormen waarvan alle details zijn terug te vinden op de website of bij de vestiging. De te onderscheiden lidmaatschapsvormen zijn:

– Personal training
– Small group training
– (Kinder)Groepslessen; kindergroepslessen staan uitsluitend open voor jeugdleden
– Bedrijfslessen
– Fitness

Voor (kinder)groepslessen geldt dat van te voren gereserveerd dient te worden via de app. Ten aanzien van deze activiteiten geldt een limiet van 30 aanmeldingen per (kinder)groepsles, Vol is vol. Personal training en bedrijfslessen geschieden uitsluitend op afspraak.

5.2 Bij inschrijving kan aangeven worden voor welke lidmaatschapsvorm(en) een overeenkomst wordt aangegaan.

5.3 Lidmaatschappen ten aanzien van (kinder)groepslessen kunnen worden aangegaan voor ofwel één of twee jaar vast met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd, of als flexibele variant, voor één kalendermaand met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd.

5.4 Afspraken voor personal training en small group training dienen uiterlijk 48 uur van te voren geannuleerd te worden. Indien dit te laat geschiedt, betekent dit dat de afspraak in rekening zal worden gebracht en geen recht is op restitutie.

5.5 Indien de faciliteiten en diensten van YourPerfection los geprobeerd willen worden, is dat mogelijk. Ten aanzien van small group training en personal training geschiedt dit middels een eenmalige betaalde proefles. De kosten voor een proefles kunnen worden opgevraagd bij de vestiging of via de mail (info@yourperfection.nl). Ten aanzien van (kinder)groepslessen geldt dat er kosteloos eenmalig gebruik gemaakt kan worden van een proefles. Een proefles geeft eenmalig toegang op de dag waarop de betreffende proefles is gereserveerd.

Artikel 6 – toegang
6.1 Om gebruik te maken van de (kinder)groepslessen of fitness van YourPerfection kan het lid ten alle tijde gebruik maken van de app of een eigen toegangspas, welke bij aanvang van de overeenkomst kan worden aangeschaft. De aanschafprijs van een toegangspas bedraagt € 5,00.

6.2 De toegangspas is eigendom van het lid en is strikt persoonlijk. De toegangspas kan niet worden overgedragen aan een derde.

6.3 Als lid bent u verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze van gebruik of misbruik van de toegangspas. Indien u de toegangspas kwijtraakt of indien deze gestolen wordt, dient u een nieuwe toegangspas aan te schaffen en wordt de oude toegangspas automatisch geblokkeerd. De kosten voor een nieuwe toegangspas zal YourPerfection in rekening brengen bij het lid en bedragen € 5,00. De nieuwe toegangspas wordt pas na betaling geactiveerd. In de tussentijd blijft de betalingsverplichting verschuldigd op basis van de overeenkomst van kracht.

Artikel 7 – beëindiging of ontbinding lidmaatschap
7.1 Indien een overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd, dient deze uiterlijk een maand voor het einde van de looptijd te worden opgezegd. Indien het lid zijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum van de initiële contractduur opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. Indien een overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan deze op elk moment worden opgezegd, met inachtneming van 1 maand opzegtermijn.

7.2 De opzegging kan worden gedaan middels een opzegformulier, dat bij de receptie van YourPerfection verkrijgbaar is. Het formulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend. Het lidmaatschap wordt beëindigd met inachtneming van 1 maand opzegtermijn.

7.3 Het, door het lid, tussentijds beëindigen van de overeenkomst is uitsluitend kosteloos mogelijk op medische gronden waarbij een medische verklaring of ander – ten genoegen van YourPerfection – deugdelijk bewijs vereist is. Bij het verhuizen buiten een straal van dertig kilometer van de vestiging van YourPerfection, waarbij een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente vereist is, krijgt het lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te
beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

7.4 YourPerfection mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:

a. als het lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
b. als het lid de machtiging tot automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert;
c. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het lid;
d. indien het lid de huisregels niet naleeft, dan wel indien het lid de toegang is geweigerd of ontzegt.

7.5 Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.

Artikel 8 – opschorting
8.1 In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van YourPerfection het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, worden opgeschort (dit geldt niet bij bijvoorbeeld studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander -ten genoegen van YourPerfection- deugdelijk bewijs.

8.2 Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht geschieden.

8.3 De betalingsverplichting van het lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.

Artikel 9 – openingstijden
9.1 YourPerfection is bevoegd om de vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

9.2 YourPerfection is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) de vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen.

9.3 Bij ziekte van de trainer draagt YourPerfection in beginsel zorg voor een vervanger. Mocht dit om welke reden dan ook niet lukken, dan behoudt YourPerfection zich het recht voor om de vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten. Indien deze verhindering langer dan 7 dagen duurt, draagt YourPerfection zorg voor een passende compensatie richting leden. Hierbij kan gedacht worden aan het doorschuiven van reeds gemaakte afspraken voor personal training
en small group training en aan verrekening van lidmaatschapsgelden ten aanzien van overige lidmaatschapsvormen.

Artikel 10 – informatieverplichting en klachten
10.1 Veranderingen in de persoonlijke situatie van het lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk, aan YourPerfection te worden doorgegeven. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer YourPerfection kosten dient te maken om de nieuwe (persoon)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het lid.

10.2 In geval van klachten met betrekking tot YourPerfection dient het lid zich in eerste instantie te wenden tot de administratie/receptie.

Artikel 11 – aansprakelijkheid
11.1 YourPerfection is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens YourPerfection of haar medewerkers.

11.2 Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch YourPerfection noch haar medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen.

Artikel 12 – huisreglement
12.1 Het lid is bekend met de door YourPerfection gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig op de vestiging en kunnen indien gewenst worden opgevraagd bij de receptie. Het lid is verplicht deze huisregels na te leven.

12.2 YourPerfection kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

Artikel 13 – privacy
13.1 YourPerfection verwerkt persoonsgegevens van het lid of een andere betrokkene op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 14 – slotbepalingen
14.1 Op alle door YourPerfection gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

14.2 Overeenkomsten tussen het lid en YourPerfection kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.

14.3 Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.